อธิบายชุดวิชา

10162 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Basic Chinese for Communication Jiaoji Jichu Hanyu
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบพินอิน สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้
          2. เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสาร
กันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน
          3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจาวัน
คำอธิบายชุดวิชา
          ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบพินอิน คำศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้
สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจาวัน โครงสร้างทางไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...