อธิบายชุดวิชา

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Khmer for Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐานภาษาเขมร
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจาวัน
          3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล คำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน
คำศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...