อธิบายชุดวิชา

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ (6 หน่วยกิต)
Interaction : Effective Communication in English
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อฝึกทักษะและกลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
          2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง ศัพท์ สานวน โดยเรียนรู้จากการฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและในการประกอบกิจการงาน
          3. เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสื่อสารอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
คำอธิบายชุดวิชา
          ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน และในการประกอบกิจการงาน
เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ศึกษาวิธีแสดง
ออกของเจ้าของภาษา และปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงออกของคนไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...