อธิบายชุดวิชา

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ (6 หน่วยกิต)
English Reading
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อการศึกษาและฝึกใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
          2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          กลวิธีในการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน การเพิ่มพูนความรู้เรื่องโครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อเขียน
ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายประกาศ หนังสือพิมพ์และบทความโฆษณา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...