อธิบายชุดวิชา

10173 การเขียนภาษาอังกฤษ (6 หน่วยกิต)
English Writing
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
          2. เพื่อฝึกและเพิ่มพูนทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาแนวทางและกลวิธีในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับคำวลี
ประโยค ย่อหน้า และความเรียงสั้นๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...