อธิบายชุดวิชา

10202 การอ่านภาษาไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Reading
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถจับประเด็นและใจความสำคัญของงานเขียน
          2. เพื่อให้รู้จักจับความคิด ข้อสนับสนุน หรือโต้แย้งในบทความทางวิชาการ
          3. เพื่อให้รู้ลักษณะและรู้จักเปรียบเทียบการใช้ภาษาของงานเขียนแต่ละประเภท
          4. เพื่อให้รู้จักตีความหมายของคำในข้อความต่างๆ
          5. เพื่อให้รู้จักลักษณะการเขียนภาษาไทยที่ดี
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นและกลวิธีในการอ่าน ความหมายหลายนัยของคำในภาษาไทย ลักษณะงานเขียนแต่ละประเภท ลักษณะ
ภาษาเขียนที่ดีและไม่ดี ฝึกให้แก้ประโยค ข้อความ และย่อหน้าให้เป็นภาษาเขียนที่ดี โดยใช้ตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ ประกาศ
แจ้งความ คำโฆษณา เรื่องสั้น เรื่องแปล และบทความฝึกการจับความคิดสำคัญ ฝึกการอ่านจับใจความงานเขียนประเภทต่างๆ
และบทความทางวิชาการในแขนงต่างๆ เพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่อง เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานของผู้เขียน สรุปความคิด หรือ
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสนับสนุนหรือโต้แย้งได้ และให้สามารถแยกได้ออกว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก
ส่วนตัวของผู้เขียน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...