อธิบายชุดวิชา

11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ (6 หน่วยกิต)
Chinese for Commerce Shangmao Hanyu
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปทางการพาณิชย์
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีนเพิ่มอีกประมาณ 500 ตัว ที่เป็นคาศัพท์ทั่วไปหรือประกอบกับตัวอักษรจีนอื่นที่ใช้
สื่อสารกันทางการพาณิชย์ และสามารถเขียนตัวอักษรจีนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
          3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปทางการพาณิชย์
คำอธิบายชุดวิชา
          คำศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปทางการพาณิชย์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ การเรียนรู้ฝึกฝนโครงสร้าง
บทสนทนาและฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 500 ตัว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...