อธิบายชุดวิชา

11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Society and Culture
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ทราบพัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย
          2. เพื่อให้เข้าใจปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตในเมืองและชนบทไทย
          3. เพื่อให้ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
          4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและพัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้างสังคมไทย ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กับพัฒนาการของเมืองและชนบท
ไทย บูรณาการภาพรวมของสังคมวัฒนธรรมไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...