อธิบายชุดวิชา

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
English for Business
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในวงการธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...