อธิบายชุดวิชา

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (6 หน่วยกิต)
English for Tourism
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศการติดต่อ
ซื้อขาย และการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนาชาวต่างประเทศให้รู้จักประเทศไทยด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ การติดต่อซื้อขาย การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...