อธิบายชุดวิชา

11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม (6 หน่วยกิต)
English for Hotel Personnel
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานที่ทาและเพื่อการพัฒนาตนเอง
ในงานอาชีพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในธุรกิจโรงแรม ศัพท์และสานวนเฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับงานใน
แผนกต่างๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานและเพื่อการ
พัฒนาตนเองในงานอาชีพ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...