อธิบายชุดวิชา

11304 ภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (6 หน่วยกิต)
English for Office Staff
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบกิจการงานของแผนก
ต่างๆ ในสำนักงาน
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานที่ทา และเพื่อพัฒนาตนเอง
ในงานอาชีพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในสำนักงาน ศัพท์และสานวนเฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับงานในแผนก
ต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานในสำนักงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...