อธิบายชุดวิชา

11305 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (6 หน่วยกิต)
English for Computer Users
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
          2. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานที่ทา และเพื่อพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในตารา บทความ ข้อเขียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...