อธิบายชุดวิชา

11306 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสาธารณสุข (6 หน่วยกิต)
English for Health Personnel
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสาธารณสุข
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานที่ทา และเพื่อพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในตารา บทความ และข้อเขียนการอ่าน การสนทนาและแลก
เปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ การดำเนินงานของหน่วยงาน และการให้บริการทางด้านสาธารณสุข


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...