อธิบายชุดวิชา

11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง (6 หน่วยกิต)
English for Technicians
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานช่าง
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานที่ทาและเพื่อพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในงานช่างแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการอ่านคู่มือการเขียนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับงานประจา ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานและเพื่อพัฒนาตนเอง ในงานอาชีพ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...