อธิบายชุดวิชา

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (6 หน่วยกิต)
English for Agriculture
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเกษตร
          2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานที่ทาและเพื่อพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในการเกษตร การอ่านข้อเขียนหรือบทความทางด้านการเกษตร
การสนทนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...