อธิบายชุดวิชา

11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา (6 หน่วยกิต)
English for Language Teachers
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์ในด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบโครงสร้าง
ประโยค และความหมาย
          2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
          3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ
(เดิมรหัสชุดวิชา 22321 ปรับรหัสชุดวิชาใหม่ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554เริ่มใช้ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2556)...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...