อธิบายชุดวิชา

12303 สังคมไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Society
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรในสังคมไทยทั้งในระดับชนบทและเมือง
          2. เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ที่สำคัญๆ ในสังคมไทย
          3. เพื่อให้รู้โครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบัน
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคคลและกลุ่มในชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย คตินิยม และบรรทัดฐานทั่วไป
ของความสัมพันธ์ทางสังคมไทย แบบความสัมพันธ์ที่สำคัญๆ ของคนไทย ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ ระบบราชการ ระบบพรรคพวก
โครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต โครงสร้างสังคมไทยในระดับมหภาคและจุลภาค
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมระดับชุมชน ในรูปแบบที่เป็นองค์กรและสถาบันสังคม ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์
ใหญ่ และกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...