อธิบายชุดวิชา

12305 ศิลปะกับสังคมไทย (6 หน่วยกิต)
The Arts and Thai Society
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปะกับชีวิตของคน
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศิลปะในฐานะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในสังคม
          3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปะ
คำอธิบายชุดวิชา
          ศิลปะชั้นสูงและศิลปะชาวบ้านของไทยในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม เครื่องใช้สอย ภาษาและ
นาฏดุริยางค์ ความสัมพันธ์ของศิลปะกับชีวิตและสังคม ความคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะ ภูมิหลังและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
แรงบันดาลที่ผลักดันให้สร้างสรรค์ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนางานศิลปะ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...