อธิบายชุดวิชา

12306 วรรณคดีไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Literature
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ
          2. เพื่อให้รู้จักความคิด อารมณ์ และจินตนาการของกวีไทยในแต่ละสมัย
          3. เพื่อให้ตระหนักว่าวรรณคดีไทยเป็นผลผลิตของสังคมไทยในแต่ละสมัย
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีไทย พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด สุนทรียภาพ และกลวิธีการประพันธ์ของกวี
และนักเขียน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...