อธิบายชุดวิชา

12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (6 หน่วยกิต)
Culture and Tourism
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการท่องเที่ยว
          2. เพื่อศึกษาคุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
          3. เพื่อศึกษาปัญหาอันเกิดจากการดำเนินการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการท่องเที่ยว คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาอันเกิดจากการดำเนินการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...