อธิบายชุดวิชา

12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย (6 หน่วยกิต)
Modernization in Thailand
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยในสังคมไทยว่ามีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งใด
          2. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยว่าได้ส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
คำอธิบายชุดวิชา
          กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิจารณา
จากสภาพพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมถึงความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมที่มีอยู่เดิมและผลกระทบที่ตามมาจนถึงปัจจุบัน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...