อธิบายชุดวิชา

12407 แนวคิดไทย (6 หน่วยกิต)
The Thai Mind
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เรียนรู้แนวคิดของคนไทยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
          2. เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์สภาพและเหตุการณ์ที่เป็นเหตุและผลของแนวคิดเหล่านั้น
          3. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของนักคิดไทยและวิวัฒนาการของแนวคิดเหล่านั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดสำคัญๆ ของคนไทยที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลของแนวคิดเหล่านั้น
ตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...