อธิบายชุดวิชา

13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Communication in Information Work
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและประเภทของการสื่อสาร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารในงานสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการสื่อสารในงานสารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของการสื่อสาร บทบาทของการสื่อสารในงานสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ สภาพและปัญหาของการสื่อสารในงานสารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...