อธิบายชุดวิชา

13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Information Resource Development
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิต และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ความต้องการของผู้ใช้และการศึกษาผู้ใช้ หลักการและวิธีการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ การคัดเลือก การสั่งซื้อ ขอแลกเปลี่ยน
การตรวจรับ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก ความร่วมมือในการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ
บทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...