อธิบายชุดวิชา

13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Information Services and Dissemination
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งช่วยค้นคว้าและบริการสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศ
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและหลักการในการจัดงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ วัตถุประสงค์และหน้าที่ในการบริการสารสนเทศ ประเภท
ของการบริการสารสนเทศ แหล่งช่วยค้นคว้าสารสนเทศ ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้บริการ การจัดหน่วยงาน
บริการและเผยแพร่สารสนเทศ การประเมินงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ การบริการและเผยแพร่สารสนเทศทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...