อธิบายชุดวิชา

13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Writing for Business Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจและการติดต่อราชการ
          2. เพื่อให้สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ รวมทั้งการเขียนรายงานประเภทต่างๆ
          3. เพื่อให้สามารถใช้ถ้อยคาสานวนในการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักและรูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และการติดต่อราชการ การเขียนรายงานประเภทต่างๆ แบบอย่างและ
วิธีใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเลือกใช้ถ้อยคาสานวนที่ถูกต้องเหมาะสม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...