อธิบายชุดวิชา

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด (6 หน่วยกิต)
Organization Behavior and Marketing Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมองค์การ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการด้านการจัดการการตลาด
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การและ การจัดการการตลาด
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ บุคคลและกลุ่มในองค์การ ภาวะความเป็นผู้นำ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัด
องค์การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด การควบคุมการตลาด


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...