อธิบายชุดวิชา

13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (6 หน่วยกิต)
Office Information System
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำนักงาน
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศสำนักงาน
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับงานสำนักงานและระบบสารสนเทศสำนักงาน ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศสำนักงาน วงจรสารสนเทศ
สำนักงาน การจัดการสารสนเทศสำนักงาน ระบบสื่อสารสำนักงาน เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศสำนักงาน การจัดการโครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...