อธิบายชุดวิชา

15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร( 6 หน่วยกิต)
Language for Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้ภาษา ถ้อยคา และสานวนให้เหมาะสมกับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาในสื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบายชุดวิชา
          การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน จิตวิทยากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาในงาน
นิเทศศาสตร์ด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ศิลปะการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียนภาษาไทยเพื่อการโน้มน้าวใจ การใช้ภาษาในสื่อคอมพิวเตอร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...