อธิบายชุดวิชา

15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน (6 หน่วยกิต)
Introduction to Mass Media
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อมวลชน
          2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
          3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่ และประเมินสื่อมวลชน
          4. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกากับดูแลสื่อมวลชน
          5. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหน้าที่ อิทธิพลของสื่อมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ กระบวนการผลิต การเผยแพร่
กฎหมาย จริยธรรมสื่อมวลชน การวิจัยและประเมินผลสื่อมวลชน การรู้เท่าทันสื่อมวลชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...