อธิบายชุดวิชา

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Communication Theories and Behavior
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสารที่สำคัญ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาทฤษฎีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารประเภทต่างๆ ในด้าน จิตวิทยา
สังคมวิทยา และวัฒนธรรม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติ พัฒนาการ
ของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารที่สำคัญ การนาทฤษฎีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารประเภทต่างๆ โดยศึกษาในด้าน
จิตวิทยา สังคมวิทยา และวัฒนธรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...