อธิบายชุดวิชา

15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับนักนิเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Social Science and Technology for Communication Arts
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบสังคม และวัฒนธรรม
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นและปัญหาสังคม
          3. เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของประเด็นและปัญหาสังคมกับงานด้านนิเทศศาสตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างระบบสังคม ประเด็นและปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข
การศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สันทนาการ เพื่อเป็นแนวทางในการ ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...