อธิบายชุดวิชา

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Communication Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานสื่อสาร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารงานสื่อสารในระดับมหภาคและจุลภาคของรัฐและเอกชน ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานสื่อสาร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานสื่อสาร ความหมาย ขอบข่าย พัฒนาการ แนวคิด ความสำคัญ ประเภท โครงสร้าง
องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ของการบริหารงานสื่อสารในระดับมหภาคและจุลภาคของรัฐและเอกชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การบริหารงานสื่อสาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...