อธิบายชุดวิชา

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง (6 หน่วยกิต)
Radio Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและเทคนิคการบริหารงานกระจายเสียงภาคบริการสาธารณะ บริการชุมชน และการ
ประกอบธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ต
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเทคโนโลยีการกระจายเสียง
คำอธิบายชุดวิชา
          ระบบการกระจายเสียง การจัดการองค์กรกระจายเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระดับชาติ และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เทคนิคการจัดการด้านบุคลากร รายการ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการกระจายเสียง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...