อธิบายชุดวิชา

20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา (6 หน่วยกิต)
Statistics, Research and Evaluation in Education
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านหลักการทางสถิติ วิจัย และประเมินการศึกษา
           2. เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบ และดำเนินงานวิจัยและประเมินการศึกษา
           3. เพื่อให้สามารถใช้สถิติได้ถูกต้องและเหมาะสมในการวิจัยและประเมินการศึกษา
           4. เพื่อให้สามารถบูรณาการการวิจัยและการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
           5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้พื้นฐานในการวิจัย การดำเนินงานวิจัย การออกแบบวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ
ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลในชั้นเรียน บูรณาการการวิจัย การวัดและประเมินเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วัดด้านพุทธิพิสัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัยและประเมินการศึกษา สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยและประเมินการศึกษา การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พื้นฐาน การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยและประเมิน การนำเสนอผลงานการวิจัยและ
การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...