อธิบายชุดวิชา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Foundations of the Education Profession
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการสอนและการค้นคว้าทางวิชาการ
           2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาของไทย
           3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และสามารถพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาได้
           4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การคิดอย่างเป็นระบบการทำงานเป็นทีมและ
สามารถจัดทำโครงการวิชาการและวิชาชีพ
           5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นเรียน และสามารถจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร จัดการชั้นเรียนได้
           6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
           7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภาระงาน และความสําคัญของวิชาชีพครู มีคุณลักษณะของครูที่ดี
           8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา และการ
เสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

คำอธิบายชุดวิชา
          การใช้ภาษาสําหรับครู ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผน
พัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีและกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะ
ผู้นำ การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การจัดทำโครงการวิชาการและวิชาชีพ วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารใน
องค์กร การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน พัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงาน และความสําคัญของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เกณฑ์มาตรฐานวิชา
ชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...