อธิบายชุดวิชา

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย (6 หน่วยกิต)
Development of Cognitive Measurement Instrument
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
           2. เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความสามารถที่ต้องการวัด
           3. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัยที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความสามารถที่ต้องการวัด
           4. เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
           5. เพื่อให้สามารถออกแบบรายงานผลการวัดด้านพุทธิพิสัยและนำผลการวัดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ
การเรียนการสอนได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการวัดด้านพุทธิพิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านพุทธิพิสัย มาตรวัดและประเภทของเครื่องมือวัดด้าน
พุทธิพิสัย การวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย การสร้างแบบทดสอบ
เขียนตอบ การสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ การสร้างแบบวัดการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน การสร้างแบบวัดความถนัด การสร้าง
แบบวัดเชาวน์ปัญญาและเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการวัดเชาวน์ปัญญา การใช้เครื่องมือและผลการวัดด้านพุทธิพิสัย การ
รายงานผลการวัดด้านพุทธิพิสัย แบบวัดมาตรฐานด้านพุทธิพิสัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...