อธิบายชุดวิชา

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย (6 หน่วยกิต)
Development of Affective and Psychomotor Instruments
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย
          2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย
          3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและผลการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย มาตรวัดด้าน
เจตพิสัยและทักษะพิสัย การวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย การพัฒนาแบบวัดความสนใจ แบบวัด
ความพึงพอใจ แบบวัดเจตคติ แบบวัดคุณลักษณะ แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบวัดสมรรถนะทางกาย
การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย การใช้เครื่องมือวัดและผลการวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...