อธิบายชุดวิชา

24414 การประเมินหลักสูตร (6 หน่วยกิต)
Curriculum Evaluation
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมินหลักสูตร
          3. เพื่อให้สามารถประเมินหลักสูตรได้
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินหลักสูตร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร รูปแบบการประเมิน
หลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมิน การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาการประเมินหลักสูตร
รายวิชา การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม การใช้ผลการประเมินหลักสูตร การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้
การติดตามผลของหลักสูตร และการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...