อธิบายชุดวิชา

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม (6 หน่วยกิต)
Learning Principles and Training Techniques
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการในวัยต่างๆ จิตวิทยาการเรียนรู้ธรรมชาติและความ ต้องการ
วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจสําหรับผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
          2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการสอนอ่านสอนเขียน การฝึกอบรมวิชาชีพการจัดกลุ่มสนใจ แก่ผู้อยู่นอก
ระบบโรงเรียน
          3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ
          4. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ สําหรับผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน
คำอธิบายชุดวิชา
          พัฒนาการในวัยต่างๆ ของผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนการสอน
ผู้อยู่นอกระบบ การสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้อยู่นอกระบบ ธรรมชาติและความต้องการในการเรียนรู้รวมทั้ง
ปัญหาเฉพาะของผู้อยู่นอกระบบ ความต้องการบริการข่าวสารข้อมูลและคำแนะนำบริการของผู้อยู่นอกระบบ การสอนอ่าน เขียน
สําหรับผู้อยู่นอกระบบ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่ผู้อยู่นอกระบบ การฝึกวิชาชีพระยะสั้นระยะยาวแก่ผู้อยู่นอกระบบ การจัดกลุ่ม
สนใจ การประชุมกลุ่มย่อย การจัดประชุมสัมมนา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักการพูดต่อที่ประชุม
และชุมชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...