อธิบายชุดวิชา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)
Instructional Media in Basic Education
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. เพื่อให้สามารถจัดระบบสื่อการสอนและทดสอบประสิทธิภาพสื่อ
คำอธิบายชุดวิชา
          สื่อการสอนกับเด็กปฐมวัย นักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การจัดระบบสื่อการสอน ของเล่น การเล่น และเกม
สําหรับเด็กปฐมวัย สื่อการเล่าเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อเตรียมความพร้อมทางกาย พัฒนาสติปัญญา และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย สื่อเพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สื่อการ
สอนภาษาไทยและสังคม สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการสอนศิลปศึกษา สื่อการสอนการงาน
อาชีพเทคโนโลยี การทดสอบประสิทธิภาพสื่อ และแนวโน้มสื่อการสอนขั้นพื้นฐาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...