อธิบายชุดวิชา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ (6 หน่วยกิต)
Mathematics and Statistics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาการด้านอื่นได้
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
คำอธิบายชุดวิชา
          เซต ตรรกศาสตร์ การจัดลำดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงินสด ดอกเบี้ย ค่ารายปี ระบบจำนวน เมตริกซ์
ดีเทอร์มินันต์และการประยุกต์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมเรขาคณิตวิเคราะห์ การดิฟเฟอเรนชิเอท ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การ
แจกแจงสิ่งตัวอย่าง และการประเมินค่า


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...