อธิบายชุดวิชา

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (6 หน่วยกิต)
Finance Accounting and Managerial Accounting
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงิน
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการธุรกิจได้
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาในชุดวิชาอื่น
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับ
ธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษีอากรสําหรับธุรกิจ แนวความคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...