อธิบายชุดวิชา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Organization and Mangement and Human Resource Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ หน้าที่และวิธีการจัดองค์การ รวมถึงการบริหารองค์การสมัยใหม่
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิคและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
          3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์การ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขั้นตอนของการวางแผน โครงสร้างและสายการบังคับบัญชา แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ
การจัดองค์การ การอำนวยการ การจูงใจและความเป็นผู้นำ กลุ่มและองค์การ การจัดการสมัยใหม่ในองค์การทฤษฎีและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและการพนักงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคและเครื่องมือ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...