อธิบายชุดวิชา

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (6 หน่วยกิต)
Business Statistics and Quantitative Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
คำอธิบายชุดวิชา
          การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์และวิธีการนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอย สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี การตัดสินใจ ภายใต้สภาวการณ์ไม่แน่นอนการโปรแกรมเชิงเส้นตรง
การควบคุมสินค้าคงเหลือ ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย และทฤษฎีโครงข่ายการจำลอง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...