อธิบายชุดวิชา

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (6 หน่วยกิต)
Intermediate Accounting I and Accounting Information System
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32207-1 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำแนก การวัดมูลค่า การตีราคา การด้อยค่า และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
          2. เพื่อให้สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วน
สินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง
การรับรู้รายได้และการบัญชีสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำรายวิชา
 
32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบและการวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคลังข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำบัญชี
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออก
แบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจรการควบคุมภายใน
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำบัญชี


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...