อธิบายชุดวิชา

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (6 หน่วยกิต)
Organization and Management and Strategic Management
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32210-1 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์การ หลักการ และวิธีการจัดการองค์การ หน้าที่ของการจัดการ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์การ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ การกำหนดอำนาจหน้าที่ ในองค์การ
หลักการและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นำและการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 
32210-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
          2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์การและนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ใน การกำหนด
ทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการการจัด การเชิงกลยุทธ์
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...