อธิบายชุดวิชา

32302 การจัดการการตลาด (6 หน่วยกิต)
Marketing Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญ บทบาท และแนวโน้มของการตลาดที่มีต่อธุรกิจและต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
          2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการตลาด
          3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
          4. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
          5. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศ
การตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน้มการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การวางแผน การดำเนินการ
การควบคุม การประเมินผลการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณการตลาด


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...