อธิบายชุดวิชา

32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย (6 หน่วยกิต)
Sales Management and Salesmanship
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการขาย รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขายและเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการด้านการขาย
คำอธิบายชุดวิชา
          บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรลูกค้า การเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การปิดการขายและบริการหลังการขาย
          บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการขาย การจัดองค์การฝ่ายขาย กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การขาย
การพยากรณ์การขายและการจัดทำงบประมาณ การจัดการพนักงานขายซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานขาย
การกำหนด อาณาเขตการขายและโควต้าการขาย การวิเคราะห์เวลาการมอบหมายงาน การควบคุมและประเมินผลงาน
การกำหนดค่าตอบแทน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...